Малък креслив орел

facebook thumb

Малкият креслив орел е един от най-потайните орли в България. Той гнезди в запазени широколистни дъбови и букови гори, както и в смесени горски местообитания в близост до просторни тревни съобщества и край селскостопански земи, които птиците използват за ловуване.

Описание

Малкият креслив орел e средноголяма дневна граблива птица. Възрастните са с кафяво оперение. Тялото отдолу е изпъстрено със светли щрихи. През размножителния период често издава пискливо "ви-й-ик, ви-и-ик", а през другите сезони — повтарящ се крясък "кийе-кийе", наподобяващ джавкане на малко куче.

Начин на живот

Птиците от европейската популация са прелетни и зимуват в Африка. Пролетната миграция е през март-април, а есенната – през август-октомври, като  почти цялата европейска популация на вида при прелет преминава над България и основно – по Западночерноморския прелетен път (Виа Понтика). В пикови дни в района на Бургас само за един ден могат да преминат повече от 12 000 птици.

Малкият креслив орел се храни с гризачи, земноводни, влечуги, дребни птици и насекоми. Моногамна птица е. Гнездото си строи на високи дървета - основно широколистни, на височина 6-25 метра. Женската снася в началото на май най-често 2 яйца (1-3), като мътенето продължава 38–41 дена. Малките напускат гнездата на около 55-дневна възраст.

Природозащитен статус

Червен списък на световнозастрашените видове (IUCN Red List) - Незастрашен (Least Concern LC). В „Червената книга на Република България“ е включен в категорията „Уязвим“.

Заплахи

  • - Изсичането на старите гори и залесяването на пасища води до разрушаване на размножителните и на хранителните местообитания на малкия креслив орел.
  •  
  • - Интензивното земеделие, свързано с разораване на пасища и ливади и превръщането им в ниви и обработваеми земи, а също и използването на много пестициди и въвеждането на монокултурите, води до намаляване на видовете животни, с които малкият креслив орел се храни.
  •  
  • - Пожарите също могат пряко да разрушат обитаемите гнезда. Вследствие на промените в климата на глобално ниво, пожарите са все по-голяма заплаха за районите, важни за малкия креслив орел.
  •  
  • - Горскостопанските дейности в близост до гнездата на малките кресливи орли през размножителния период, туристи, събирачи на гъби или билки биха могли да предизвикат напускането на гнездото от двойката орли. Видът обикновено отглежда само едно малко годишно и системното човешко безпокойство може да причини неговата смърт.
  •  

Вижте снимки на малък креслив орел

Последни новини

Огромен интерес към орлите на България по време на събитието, посветено на кампанията "За да има орли"

С огромен интерес към орлите на България и кампанията „За да има орли“ протече събитието, което Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) организира вчера ...

Прочети още

Уникални макети на орли ще разперят криле в София

Заповядайте на 17 септември (неделя) в Зоологическа градина - София на специално събитие, посветено на орлите на България. Уникална инсталация на шест вида орли в реален раз...

Прочети още

Бургас посрещна орлите на България със специално събитие

На 1 август в района пред Експозиционен център „Флора" в Бургас екип на Българското дружество за защита на птиците откри арт инсталацията „За да има орли&l...

Прочети още